Endast specialistläkare med lång erfarenhet och hög kompetens arbetar hos Dalslandskliniken.

Inom urologi kan vi erbjuda:
• Fimosis
• Hydrocele (vattenbråck)
• Impotensutredning
• Manlig sterilisering
• Undersökning av prostata/vattenkastningsbesvär

Fimosis är ofta ett bekymmer hos barn men det förekommer även hos vuxna män. Bakomliggande orsak kan vara ärrbildning efter tidigare sår eller infektion. För att förebygga fimosis på barn kan man tänka på att undvika att dra tillbaka förhuden på små pojkar när man ska tvätta dem. En förhudsförträngning som inte gett med sig vid tonåren bör opereras. De vanligaste symptomen på fimosis är infektioner mellan förhud och ollonet, svårigheter att kissa samt smärta vid till exempel erekterad penis eller parafimosis: Parafimosis är en komplikation till fimosis som innebär att förhuden fastnar i tillbakadraget läge. Detta blir enormt smärtsamt och kan leda till akut operation om man inte lyckas få tillbaka förhuden. På Dalslandskliniken gör vi en bedömning av din fimosis och opererar även om det behövs. Vi opererar dock inte barn (under 16 år). Fimosis – Frågor och Svar • Hur behandlas fimosis? I vissa fall kan en lokal behandling med hydrokortison hjälpa vid fimosis. Om detta inte räcker kan man behöva operera. • Hur går operationen till? En äkta förhudsförträngning ska opereras med omskärelse (circumcisio) där förhud runt ollonet tas bort. Denna operation utförs i lokalbedövning och patienten kan åka hem direkt efter operationen. Den första tiden efter operationen får man räkna med att penis är svullen och man kan uppleva att det ömmar. Det kan även vara svårt att styra strålen när man urinerar. Dessa besvär försvinner dock inom någon veckas tid. • Vad händer efter operationen? Vanligtvis är det ej nödvändigt med sjukskrivning. Vi planerar ett återbesök för patienten cirka två veckor efter operationen.

Normalt finns en minimal mängd vätska intill testikeln men i enstaka fall kan ytterligarevätska produceras och bilda en säck runt testikeln. Vattenbråck (hydrocele) och bitestikelcysta (spermatocele) innebär att en ökad mängd vätska har samlats innanför den tunna hinnan som omger testiklarna och som bildat vätskefyllda hålrum. Vattenbråck ger sällan några symptom och är oftast helt ofarligt. Ibland kan vattenbråck dock ge upphov till tyngdkänsla eller trängsel mellan benen. Uppsök läkare om du upplever svullnad i pungen då det är viktigt att utesluta andra möjliga orsaker till svullnad, såsom ljumskbråck eller tumör. På Dalslandskliniken gör vi en bedömning av eventuellt vattenbråck och behandlar även om det behövs.

Vattenbråck – Frågor och Svar

• I vilka fall behandlar man vattenbråck?

Vattenbråck kräver endast behandling om det blir stort nog att orsaka obehag eller vanställdhet.

• Hur behandlas vattenbråck?

Vattenbråck kan behandlas på två sätt. I det ena fallet tömmer man ut vätskan med en nål under lokalbedövning. Därefter sprutar man in ett etsande ämne vars uppgift är att få hinnsäcken runt testikeln att skrumpna ihop. Den andra metoden är operation av vattenbråcket och är ett mindre kirurgiskt ingrepp som inte kräver att man ligger kvar på sjukhuset. Man kan alltså gå hem några timmar efter operationen. Vid operationen vänder man ut-och-in på den säck som omger testikeln. Operationen sker under lokalbedövning. Såret sluts med självförsvinnande stygn.

• Vad händer efter operationen?

Själva operationen är kort men sammanlagt tar besöket några timmar och därför är det bra att planera ledighet för hela dagen. I vissa fall kan man även behöva vila dagen efter ingreppet, även om detta sällan är nödvändigt. Under de närmaste dagarna efter operationen kommer det att spänna ner mot pungen. Efter operationen uppstår också en fast svullnad runt testikeln. Detta tillstånd blir sakta normalt men det kan ta flera månader innan den helt försvunnit. Man kan också få en infektion efter operationen som yttrar sig som värk, svullnad och rodnad runt såren och värmeökning på punghuden. I vissa fall förekommer även feber, men vanligtvis är det enda symptomet en smärtfri svullnad i en eller båda testiklarna. I 10-20% av fallen kan vattenbråck återkomma efter operation.

Impotens innebär att mannen är oförmögen att få och behålla erektion som är tillräcklig för sexuell aktivitet. Erektionsproblem är något som drabbar nästan alla män någon gång i livet. Den som drabbas av impotens upplever nästan alltid detta som mycket negativt. Problemet kan väcka känslor av otillräcklighet, nedstämdhet, oro, ilska och frustration. Man kan även uppleva bristande manlighet, osäkerhet i parförhållandet och känna att familjelivet hotas. Många har svårt för att öppna sig och tala om sina bekymmer, även med sin livskamrat. Mannens problem drabbar därmed även partnern, som berörs på ett eller annat sätt av mannens erektionsbesvär. Impotensen i sig är sällan ett hot mot parrelationen men mannens och/eller partnerns sätt att reagera på erektionsproblemen kan bli det. Enstaka besvär eller kortare perioder med erektionsproblem är inget att oroa sig för. Problemen kan komma plötsligt eller smygande. Kontakta läkare om du har haft besvär i längre än ett halvår. På Dalslandskliniken kan vi erbjuda en basal impotensutredning som innebär: – Samtal med sexologisk anamnes – Riskprofilbedömning – Skattningsformulär (IIEF) – Läkarundersökning: blodtryck, EKG samt blodprover inkl. PSA och testosteron

Manlig sterilisering innebär att mannens fortplantningsförmåga förhindras genom ett kirurgiskt ingrepp. Enligt svensk lag kan män som fyllt 25 år genomgå sterilisering. Mannen måste då vara helt säker på att han inte vill ha barn senare i livet. Vid manlig sterilisering blockeras sädesledarna så att spermierna inte kan komma ut i sädesvätskan. Samtal med opererande läkare är obligatoriskt inför beslut om sterilisering.

Manlig sterilisering – Frågor och Svar

• Hur går operationen till?

Manlig sterilisering (vasektomi) innebär att sädesledarna blockeras så att inga spermier kan passera. Operationen utförs som dagkirurgi vilket innebär att du inte behöver vara fastande. Operationen utförs i lokalbedövning där man på vardera sidan av pungens övre del lägger lokalbedövning. Där är sädesledarna som lättast att nå. Med speciella operationsinstrument får man tillgång till sädesledarna utan att behöva göra ett snitt med skalpell. Därefter delas och legeras sädesledarna. Huden behöver inte sys igen då det endast är ett så kallat punktsnitt. Denna operationsmetod ger minskade besvär efter operationen samt minskar risken för blödning och infektion.

• Vad händer efter operationen?

Efter operationen får du åka hem. För att minska svullnad och underlätta för sädesledarna att läka är det viktigt att du vilar och rör dig begränsat under 1 till 3 dagar efter operationen. En känsla av obehag är normalt under cirka en veckas tid. Vasektomi resulterar inte i omedelbar sterilitet då sperma kan leva i mer än en vecka i sädesledarna. Detta innebär för de flesta män att det tar 10 till 14 ejakulationer och en till två veckor innan all sperma är helt borta. Uppföljning sker genom lämnande av spermaprover. Vanligtvis tas minst två prov på sperman för analys en vecka till en månad efter steriliseringen. Eftersom sädesvätska endast består av 5 % spermier är det ingen större skillnad på ejakulationen vid utlösning efter sterilisering. Sterilisering påverkar inte testosteronproduktionen eller sexlusten.

Undersökningen omfattar ett besök hos oss där du får fylla i ett skattningsformulär (IPSS) samt samtala om dina prostatabesvär. Därefter utförs följande undersökningar:
• Prostataundersökning
• Urinflödesmätning
• Ultraljud av prostatan
• Ultraljud av blåsan
• Blodprov: S-PSA